คำถามที่พบบ่อย

MeeFund คือ ช่องทางการระดมทุนผ่านเว๊ปไซต์ หรือแพลตฟอร์มการระดมทุน (Crowdfunding) โดยที่เป็นตัวกลางให้ผู้สร้างผลงาน สามารถมีช่องทางในการสื่อสารผลงานโครงการ และช่วยให้ผู้สนับสนุนที่สนใจเข้าร่วมระดมทุนเพื่อผลักดันให้ผลงานโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง หากผลงานโครงการนั้นๆ ได้รับเงินทุนสนับสนุนตามที่ตั้งไว้ ผู้สนับสนุนจะยังได้รับรางวัลตอบแทน (Reward) จำนวนทุนสนับสนุนที่ให้ะมีการจัดข้อมูลโปรไฟล์ของสมาชิกการร่วมระดมทุนนั้นด้วย
โดยสรุปกระบวนการระดมทุน ของ MeeFund นั้น เมื่อผู้สร้างผลงานหรือเจ้าของโครงการโชว์ผลงานเป็นคลิปวิดีโอ และรายละเอียดบนเว๊ปไซต์ MeeFund รวมไปถึงรายการรางวัลตอบแทน (Reward) ที่กำหนดไว้เป็นระดับขั้น เช่น หากได้รับเงินทุน 200 บาท จะได้รางวัลตอบแทนเป็นกระเป๋า 1 ใบ หากได้รับ 500 บาท จะได้เป็นกระเป๋า 2 ใบ พร้อมของที่ระลึก เป็นต้น
ในส่วนของผู้เข้าชมสามารถเข้าชมและเลือกผลงานที่ชอบ หากต้องการสนับสนุนผลงานใด สามารถให้เงินทุนสนับสนุน (Pledge) แต่ระบบจะไม่ได้ตัดเงินจากผู้สนับสนุนจนกว่าผลงานโครงการนั้นๆ จะได้รับยอดการสนับสนุนตามเป้าหมาย ในระยะเวลาที่กำหนด และหลังจากนั้น ผู้สนับสนุนจึงจะได้รับรางวัลตอบแทนตามที่ได้ระบุไว้
เราคือบริษัทที่เกิดจากกลุ่มของบุคคล ที่เดินตามความฝันของตัวเอง และประสบความสำเร็จ เมื่อมีความคิด อยากจะมารวมกันเพื่อทำในสิ่งที่สนุกและสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยทำให้ความฝันของคนที่มีความคิด เต็มไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ แต่ต้องการโอกาส เราจึงรวมกันเพื่อสร้าง MeeFund ให้เป็นช่องทางการระดมทุนที่เป็นตัวกลางให้ผู้สนับสนุนที่สนใจเข้ามาร่วมสร้างความฝันของผู้สร้างผลงานให้เป็นจริง

“MEEFUND” หมายถึง ผู้ให้บริการซึ่งเป็นเจ้าของเว๊ปไซต์ซึ่งให้บริการการระดมทุนในที่นี้แทนตัวเองว่าบริษัทฯ หรือเรา

“ผู้สร้างผลงาน” (Creator) หมายถึง เจ้าของผลงานหรือเจ้าของโครงการที่นำเสนอโครงการบนเว๊ปไซต์ของเรา

“ผู้สนับสนุน” (Backer) หมายถึง ผู้ที่สมัครสมาชิกกับเราและร่วมระดมทุนผ่านเว๊ปไซต์ของเรา

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้สร้างผลงานผู้สนับสนุนและผู้ใช้งานรายการอื่นใดบนเว๊ปไซต์ของเรา

“โครงการ” (Project) หมายถึง ผลงานของผู้สร้างผลงานที่นำเสนอบนเว๊ปไซต์ของเรา

“การสนับสนุน” (Pledge) หมายถึง การให้เงินทุนสนับสนุนกับผู้สร้างผลงานบนเว๊ปไซต์ของเรา

“รางวัลตอบแทน” (Reward) หมายถึง สิ่งตอบแทนจากผลงานของผู้สร้างผลงานที่ให้กับผู้สนับสนุนตามกรอบรางวัลที่กำหนดไว้

ทุกโครงการที่ระดมทุนกับ MeeFund จะต้องกำหนดเป้าหมายเงินทุนที่ต้องการ ภายระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากมีผู้สนับสนุน (Backer) ตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ถือว่าโครงการประสบความสำเร็จและเจ้าของโครงการจะได้รับเงินทุนเพื่อสร้างผลงานและรางวัล (Reward) กลับมาให้ผู้สนับสนุน (Backer) ที่ร่วมลงทุนกับคุณ

กลับกัน ในกรณีที่ไม่สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาที่ตั้งไว้ เจ้าของโครงการจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนใดๆ แม้ว่าจะมีผู้ให้การสนับสนุนโครงการนั้นแล้วบางส่วน และผู้ที่สนับสนุนโครงการนั้นไว้จะไม่ถูกตัดเงินหรือค่าธรรมเนียมใดๆ

 • เริ่มที่คุณ ในฐานะผู้สร้างผลงานหรือเจ้าของโครงการ - มีฝัน มีโครงการ มีเป้าหมาย ช่วงเวลาเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
 • มีแผนด้านการเงินงบประมาณในการทำโครงการที่ต้องใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
 • เริ่มโครงการ (Start project) ผ่านหน้าเวปไซต์ของ MEEFUND โดยคุณสามารถจัดทำรายละเอียดโครงการ และกำหนดรางวัลตอบแทน (Reward)ที่ผู้สนับสนุนจะได้รับให้ชัดเจน เมื่อนำส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณารอผลการยืนยันจากทางเราเพื่ออนุมัติการนำเสนอโครงการของคุณบน MEEFUND
  (หมายเหตุ: จำนวนเงินที่ต้องการระดมทุนจะต้องรวมค่าธรรมเนียมของ MEEFUND ด้วย)
 • คุยกับ MeeFund – เรามีบริการให้คำปรึกษาทั้งด้านการวางแผนธุรกิจ การจัดการ และการวางแผนการระดมทุน
 • เมื่อเริ่มโครงการ และมีคนสนับสนุน (Backer) ถึงเป้าหมายงบประมาณในการทำโครงการ คุณจะได้รับนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปทำโครงการให้เป็นจริง

ผลงานโครงการที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม งานศิลปะ ซึ่งสามารถแยกประเภท (Categories) เป็นด้านต่างๆ อาทิ งานศิลปะ (Arts) แฟชั่น (Fashion) อาหาร (Food) เกมส์ (Game) สื่อสิ่งพิมพ์ (Journalism & Publishing) เทคโนโยลี (Technology) เป็นต้น โดยโครงการต้องที่มีผลงานชัดเจน และโครงการที่นำเสนอต้องไม่เป็นโครงการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมอันดี ทั้งในเชิงกระบวนการและเชิงเนื้อหาสาระ

การนำเสนอผลงานโครงการที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของคุณ ควรสื่อสารผ่านคลิปวิดีโอและภาพประกอบ โดยแสดงรายละเอียดประกอบ ได้แก่

 • ชื่อผลงานโครงการ
 • ชื่อผู้สร้างผลงานโครงการ
 • เป้าหมายจำนวนเงินที่ต้องการรับการสนับสนุน
 • ระยะเวลาที่เปิดให้รับการสนับสนุน
 • คำอธิบายอย่างย่อและอย่างระเอียดของผลงานโครงการ
 • รายละเอียดการกำหนดรางวัลตอบแทนเป็นระดับขั้น
 • วันที่จะส่งมอบรางวัลตอบแทน
 • ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทีมงาน MeeFund ช่วยคัดกรองผลงานที่สร้างสรรค์ และสื่อสารผลงานนั้นๆ บนเว๊บไซด์ เพื่อเป็นช่องทางในการระดมทุนผ่าน Crowdfunding Platform ที่เป็นระบบน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้

โดยบริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการบริการ (Service Fee) จากผลงานที่ระดมทุนได้สำเร็จในอัตราร้อยละ 6 และค่าธรรมเนียมเพื่อชำระเงิน (Payment fee) อัตราร้อยละ 4 (ค่าธรรมเนียมนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อใช้ในการพัฒนาแพตฟอร์มและรูปแบบการให้บริการสนับสนุนผลงานของผู้สร้างต่อๆ ไป

ทีมงาน MeeFund ช่วยคัดกรองผลงานที่สร้างสรรค์ และสื่อสารผลงานนั้นๆ บนเว็บไซด์ เพื่อเป็นช่องทางในการระดมทุนผ่าน Crowdfunding Platform ที่เป็นระบบน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้

โดยบริษัทฯ จะคิดค่าธรรมเนียมการบริการ (Service Fee) จากผลงานที่ระดมทุนได้สำเร็จในอัตราร้อยละ 6 และค่าธรรมเนียมเพื่อชำระเงิน (Payment fee) อัตราร้อยละ 4 (ค่าธรรมเนียมนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อใช้ในการพัฒนาแพตฟอร์มและรูปแบบการให้บริการสนับสนุนผลงานของผู้สร้างต่อๆ ไป

ดังนั้น หากคุณต้องการสร้างโครงการบน MEEFUND เมื่อคุณตั้งจำนวนเงินที่ต้องการระดมทุน คุณต้องคำนวณค่าธรรมเนียมข้างต้นไว้ด้วย ซึ่งคุณสามารถคำนวณเงินที่ได้รับหากระดมทุนสำเร็จ โดยใช้สูตร จำนวนเงินที่ได้รับ = ยอดเงินที่ระดมทุนได้ / (100 – 10.70)

(หมายเหตุ: อัตราข้างต้นยังไม่รวมภาษีตามกฎหมายสำหรับเงินทุนที่ได้รับจากผู้สนับสนุน หรือรางวัลตอบแทนที่ผู้สร้างโครงการต้องเป็นผู้จ่ายและนำส่งเองภายหลัง)

ด้วยทีมงานมืออาชีพของ MeeFund จะช่วยสนับสนุน ให้คำปรึกษา และวางแผน การระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลงานของคุณได้รับการยอมรับ ได้เงินทุนเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน และได้รับรู้ถึงผลตอบรับของผลงานนั้นๆ ด้วย

เรามีบริการให้คำปรึกษาเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางธุรกิจ (Business Plan) และการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (Creative production)

ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ founders@meefund.com

เมื่อผู้ชมได้เข้าชมผลงานซึ่งเป็นคลิปวิดีโอ และรายละเอียดบนเว๊ปไซต์ ผู้เข้าชมสามารถเข้าชมและเลือกผลงานที่ชอบ หากต้องการสนับสนุนผลงานใด และต้องการสนับสนุนโครงการนั้นให้เป็นจริง คุณสามารถร่วมระดมทุนได้ โดยคุณจะต้องลงทะเบียนสมาชิกกับ MeeFund ก่อน และดำเนินรายการ ดังนี้

 1. เลือกรางวัลตอบแทน (Reward) ที่คุณต้องการ
 2. กด Back this project เพื่อสนับสนุนโครงการ
 3. กรอกข้อมูล Payment Information ของบัตรเครดิตของคุณ (หมายเหตุ: ระบบจะยังไม่ตัดวงเงินของคุณ จนกว่าโครงการดังกล่าวจะประสบความสำเร็จเท่านั้น)
 4. คุณจะได้รับ email เพื่อยืนยันการสนับสนุนโครงการ (Pledge Confirmation)

ระบบจะไม่ได้ตัดเงินจากผู้สนับสนุนจนกว่าผลงานโครงการนั้นๆ จะได้รับยอดการสนับสนุนตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด และในกรณีที่โครงการได้รับการสนับสนุนตามเป้าหมายที่กำหนด ผู้สนับสนุนจึงจะได้รับรางวัลตอบแทนตามที่ได้ระบุไว้ในรายการรางวัลตอบแทน (Reward)

(หมายเหตุ: บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวที่จะป้องกันและรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างเข้มงวด และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดโดยปราศจากการอนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน)

เมื่อผลงานโครงการที่ผู้สนับสนุนได้ระดมทุนไว้ได้รับยอดการสนับสนุนตามเป้าหมาย ในระยะเวลาที่กำหนด ผู้สร้างผลงานจะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดส่งรางวัลตอบแทน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยผู้สร้างผลงานจะรายงานความคืบหน้าในการจัดส่งรางวัลตอบแทนต่อผู้สนับสนุน ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ

เมื่อผู้สนับสนุนได้ยินยอมสนับสนุนระดมทุน (Pledge) ไว้ในผลงานโครงการใดๆ แล้ว ผู้สนับสนุนไม่สามารถขอยกเลิกได้