คว้าฝัน กับ MEEFUND

สำหรับทุกคนที่กำลังไล่ตามความฝัน MEEFUND พร้อมร่วมผลักดันทุกความฝันให้เป็นจริง
MEEFUND ขอเป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยง ‘มือ’ ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่น
สร้างสรรค์ และพร้อมทุ่มเททำตามความฝันจนถึงที่สุด และมี ‘มือ’ ที่พร้อมช่วยเหลือ ผลักดัน หยิบยื่นโอกาส
เพื่อให้ความฝันเหล่านั้น เป็นความจริงขึ้นมา..

MEEFUND

การระดมทุน Crowdfunding ของ MEEFUND

บน Crowd funding Platform ของ MEEFUND จะเป็นช่องทางการระดมทุนที่เป็นตัวกลางให้ผู้สนับสนุนที่สนใจ

เข้ามาร่วมสร้างความฝันของผู้สร้างผลงานให้เป็นจริง โดยผู้สร้างผลงานจะมีที่ให้สื่อสารถึงเรื่องราวของผลงาน/

ผลิตภัณฑ์/บริการได้เอง และที่ผู้ที่สนใจก็สามารถร่วมสนับสนุนโดยการระดมทุน ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างฝันให้

กับผู้สร้างผลงานแล้ว ผู้ร่วมระดมทุนยังจะได้รับรางวัล (Reward) ที่ระบุไว้เป็นการตอบแทนด้วย


MEEFUND

All or Nothing !

ทุกๆ ผลงานที่เปิดให้ระดมทุนบน Crowdfunding Platform ของ MEEFUND มีเป้าหมายเพื่อให้ได้รับเงินทุนใน

จำนวนที่ต้องการเพื่อการสร้างผลงาน (Goal) ภายในระยะเวลาที่เปิดรับการสนับสนุน (Day to go) ที่กำหนดไว้

โดยผู้สนับสนุนสามารถร่วมระดมทุนผ่านบัตรเครดิตของตัวท่านเอง และจะมีการตัดชำระยอดเงินสนับสนุนที่ทำ

รายการไว้ เมื่อผลงานนั้นๆ ระดมทุนได้สำเร็จตามเป้าหมายเท่านั้น


MEEFUND

Reward Class

ผู้สร้างผลงาน (Project Creator) สามารถกำหนดรางวัลตอบแทน (Reward) ให้ผู้สนับสนุน (Backer)

ที่ร่วมระดมทุน โดยกำหนดเป็นระดับขั้น ที่ให้ของรางวัลแตกต่างกันไปตามยอดที่ช่วยระดมทุน


MEEFUND

บริการของ MEEFUND

MEEFUND เป็นสื่อกลางในการสื่อสารผลงาน เพื่อระดมทุน ผ่าน Crowdfunding Platform ที่เป็นระบบ น่าเชื่อถือ

และตรวจสอบได้ โดยจะคิดค่าธรรมเนียมบริการจากผลงานที่ระดมทุนได้สำเร็จ ในอัตราร้อยละ 6

และค่าธรรมเนียมเพื่อชำระเงิน อัตราร้อยละ 4 เพื่อใช้ในการพัฒนา Platform และรูปแบบการให้บริการสนับสนุนผลงานของผู้สร้างต่อๆ ไป


MEEFUND

บริการของ MEEFUND

นอกจากนี้ ทีมงาน MEEFUND ยังช่วยคัดกรองผลงานที่สร้างสรรค์และให้การสนับสนุนผ่านการให้คำปรึกษา

ด้านธุรกิจ (Business consultancy)การผลิตสื่อสร้างสรรค์ (Creative production)

เพิ่มเติมรายละเอียด สามารถติดต่อได้ที่ info@meefund.com