เกี่ยวกับโครงการนี้

**** Project Update 7 April 2016 ****

ในส่วนของเงินระดมทุนที่เกินจากจำนวนเป้าหมายของโครงการ ทางผู้อำนายการโรงเรียน ขอนำเงินส่วนดังกล่าวไปร่วมโครงการ "แต่งแต้มชีวา คืนสู่ โรงเรียน หลังน้ำท่วม" คือการทาสีให้กับโรงเรียนใหม่ ฟื้นฟูจากความทรุดโทรมภายหลังจากเหตุน้ำท่วมโรงเรียนครับ

ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียนบ้านหนองนา

ที่ตั้ง: โรงเรียนบ้านหนองนา หมู่ 9 ตำบล ละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

โรงเรียนบ้านหนองนาเป็นโรงเรียนเล็กๆ ในชนบทห่างไกล ในหมู่บ้าน ตำบล เปิดการสอนสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมปีที่ 6 และปัจจุบันมีเด็กๆ ในโรงเรียนประมาณ 70 คน ทางโรงเรียนยังขาดแคลนปัจจัยสำคัญในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านอาคารสถานที่ ด้านอุปกรณ์การสอนการศึกษา และด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอ โดยครูที่นี่ก็มีเพียง 4 คน ทั้งโรงเรียน ที่ทำหน้าที่เฉลี่ยเวลาสอนหนังสือเด็กทุกระดับชั้นในโรงเรียน และคอยดูแลเด็กเล็กๆ ในชั้นอนุบาล แม้ว่าโรงเรียนจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ แต่อย่างที่เราทราบๆ กัน งบประมาณอุดหนุนรายปี/คน/หัว ก็มีจำนวนไม่มาก แทบจะไม่เพียงพอต่อการจัดการเรื่องการเรียนการสอน ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีงบเหลือเพียงพอสำหรับการบำรุงซ่อมแซมสถานที่ เหมือนโรงเรียนใหญ่ๆ ประจำอำเภอ หรือ จังหวัด

เด็กๆ ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจน ที่พ่อแม่ไม่มีทางเลือกมากนัก และไม่สามารถส่งเด็กเข้าเรียนโรงเรียนในตัวอำเภอได้ โดยเด็กส่วนใหญ่ยังขาดแคลนทั้งเสื้อผ้าชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนการศึกษา

เกี่ยวกับโครงการห้องน้ำแด่เด็กน้อยโรงเรียนบ้านหนองนา

โครงการสร้างสุขให้เด็กน้อยครั้งนั้น จะเริ่มที่การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านสถานที่ คือ ห้องสุขาหรือห้องน้ำ สำหรับเด็กๆ จากเดิมที่มีห้องสุขาเก่าๆ ที่มีมาตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน สำหรับใช้รวมกันทั้งโรงเรียน มีสภาพทรุดโทรมมาก หลังคาแตกรั่ว ประตูพัง ห้องน้ำบางห้องก็ไม่สามารถได้ ...ที่สำคัญ ตั้งอยู่ไกลมากจากอาคารเรียนเด็กอนุบาล และตั้งอยู่ใกล้บึงน้ำขนาดใหญ่ที่น่าเป็นอันตรายกับเด็กเล็ก ผู้ที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมหลายๆ ท่าน เข้าไปแล้วเกิดความสะท้อนใจว่า ยังมีเด็กอีกมากมายที่แม้แต่ปัจจัยพื้นฐานง่ายๆ ที่ชีวิตควรได้รับ เด็กๆ ก็ยังไม่เคยได้อย่างเหมาะสม


โครงการนี้ ได้เริ่มต้นไปแล้ว โดยมีผู้มีจิตเมตตาได้ร่วมสนับสนุนให้เงินบริจาคเพื่อจัดสร้างห้องสุขาหรือห้องน้ำใหม่ให้น้องๆ ตามแผนการสร้างห้องสุขา 2 ห้อง แต่เมื่อดูแบบของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว กำหนดให้สร้างห้องสุขาหรือห้องน้ำอย่างน้อย 4 ห้อง ทำให้เงินบริจาคที่เคยระดมได้มานั้นไม่เพียงพอ จากการก่อสร้างจากงบประมาณเดิมที่ผ่านมา ปัจจุบันมีโครงสร้างอาคารห้องน้ำแล้ว ตรงพื้นที่ติดกับอาคารเด็กอนุบาล เพื่อให้เด็กเล็กๆไม่ต้องวิ่งไปเข้าห้องน้ำไกลๆ อย่างไรก็ตาม ก็ยังขาดงบสำหรับหลังคาและอุปกรณ์อื่นๆ ทำให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

ร่วมสนับสนุน เป็นกำลังใจ ให้เด็กๆ ที่รอคอยความช่วยเหลือจากทุกท่านนะคะ.. ทีมงาน MEEFUND.com ทุกคนขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

กำหนดการก่อสร้าง: ต่อเนื่องจากปัจจุบันจนกว่าจะแล้วเสร็จ

หมายเหตุ:

1. ทาง MEEFUND.com จะนำเงินที่ระดมทุนได้เข้ากองทุนโรงเรียนบ้านหนองนา เพื่อเข้าระบบการใช้จ่ายของโรงเรียนสำหรับโครงการห้องน้ำแด่เด็กน้อยโรงเรียนบ้านหนองนา กรณีงบประมาณเหลือจากงานก่อสร้างห้องสุขาหรือห้องน้ำ ทางโรงเรียนจะนำไปปรับปรุงโรงเรียน จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ทางโรงเรียนต้องการให้เป็นสมบัติของโรงเรียนให้เด็กแต่ละรุ่นได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

2. ทางโรงเรียนและ MEEFUND.com จะแจ้งรายละเอียดความคืบหน้าให้ทราบ พร้อมงบประมาณที่ใช้ไป และงบประมาณที่เหลือ (กรณีงบเหลือ) จากการระดมทุนครั้งนี้

3. ทางโรงเรียนจะออกใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้สนับสนุนทุกท่าน เพื่อเป็นหลักฐานการบริจาคเงินที่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตามประกาศของกรมสรรพากร

4. ขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตา คุณจักรกฤษณ์ ทองศรี คุณศุภจิรา ทองศรี และทีมข่าวอาชญากรรม Ch.7 ที่ได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองนา ให้ข้อมูล และร่วมประสานงานการทำโครงการดีๆ สำหรับเด็กน้อยในครั้งนี้

====================================

Reward scheme

1. สนับสนุน 200 บาท

• โปสการ์ดขอบคุณจากเด็กน้อยโรงเรียนบ้านหนองนา

• ใบประกาศเกียรติคุณจากทางโรงเรียน เพื่อลดหย่อนภาษี

2. สนับสนุน 500 บาท

• โปสการ์ดขอบคุณจากเด็กน้อยโรงเรียนบ้านหนองนา

• ใบประกาศเกียรติคุณจากทางโรงเรียน เพื่อลดหย่อนภาษี

3. สนับสนุน 1,000 บาท

• โปสการ์ดขอบคุณจากเด็กน้อยโรงเรียนบ้านหนองนา

• ใบประกาศเกียรติคุณจากทางโรงเรียน เพื่อลดหย่อนภาษี

ความเสี่ยงและความท้าทาย

(ไม่มี)

สอบถามข้อมูล

ความเคลื่อนไหว

ได้รับกันหรือยังครับ?

ใบประกาศเกียรติคุณ (ประกาศเกียรติคุณบัตร) จากโรงเรียนบ้านหนองนา ตอนนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาได้จัดส่งใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนโครงการห้องน้ำแด่เด็กน้อยโรงเรียนบ้านหนองนาเรียบร้อยแล้ว ใบประกาศเกียรติคุณ นี้ หน้าตาอาจไม่เหมือนใบเสร็จรับเงินที่เราคุ้นเคยที่ได้จากการบริจาคโดยทั่วไป แต่ถือเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้จริง ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษา ตามรายละเอียดนี้:

  • ผู้ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษา ต้องมีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ จากสถานศึกษา พร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ กรณีบริจาคเป็นเงิน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นเป็นหนังสือที่ออกโดยสถานศึกษาผู้รับบริจาค เช่น หนังสือขอบคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ ใบอนุโมทนาบัตร ซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องระบุจำนวนเงินที่ได้บริจาค และสามารถพิสูจน์การรับบริจาคจากผู้บริจาคได้ โดยมีการรับรองอย่างชัดแจ้งจากสถานศึกษาว่าได้รับบริจาคจริง
  • กรณีบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษานี้ ผู้สนับสนุนสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนสองเท่านะครับ

 

4 ก.ค.59 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาแจ้งข่าวความคืบหน้าการออกใบประกาศฯ

เพื่อเป็นหลักฐานการลดหย่อนภาษี ว่าได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้กำลังรวบรวมจดหมายขอบคุณจากเด็กๆ เพื่อส่งให้ผู้สนับสนุนทุกท่าน 
โดยทางโรงเรียนจะดำเนินการส่งจดหมายและใบประกาศฯ ให้ผู้สนับสนุนทุกท่านภายในสัปดาห์หน้าค่ะ

รอยยิ้ม และเสียงขอบคุณจากเด็กๆ โรงเรียนบ้านหนองนา

ปิดโครงการไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย สำหรับโครงการดีๆ ที่เราร่วมกันสร้างห้องน้ำให้เด็กน้อยชั้นอนุบาลและประถมโรงเรียนบ้านหนองนา โรงเรียนเล็กๆ ในหมู่บ้าน ที่จังหวัดบุรีรัมย์

เงินสนับสนุนจากทุกท่านในโครงการได้นำไปใช้ในการสร้างห้องน้ำหรือห้องสุขารวมที่ได้มาตรฐานสำหรับเด็กๆ ในโรงเรียนกว่า 70 คน แทนห้องน้ำเก่าที่ทรุดโทรมและเสี่ยงต่อสุขอนามัยที่ดี 

ข่าวดีอีกอย่าง คือ โครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เงินที่เหลือจากการสร้างห้องน้ำใหม่นี้ ทางโรงเรียนขอชี้แจงว่าจะนำไปใช้จ้างงานทาสีของโรงเรียน ในส่วนที่เสียหายจากที่โดนน้ำท่วมในปีก่อนค่ะ 

และสำหรับผู้สนับสนุนทุกท่านทางโรงเรียนกำลังเตรียมจดหมายของคุณจากเด็กๆ และส่งให้ท่านพร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากโรงเรียน เพื่อเป็นหลักฐานการบริจาคเงินที่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตามประกาศของกรมสรรพากรค่ะ

สำหรับผู้สนับสนุนเท่านั้นที่จะสามารถลงความเห็น ถ้าคุณมีคำถาม , ถามคำถามเกี่ยวกับโครงการนี้

กรุณา เข้าสู่ระบบ แสดงความคิดเห็น


ผู้สนับสนุนโครงการนี้บางส่วน