ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานใช้เว็บไซต์และบริการ ของ MEEFUND โดย บริษัท เฟิร์สคอยน์ จำกัด

ข้อตกลงนี้ควบคุมดูแลการใช้งานของผู้ใช้บริการบนพื้นที่เว็บไซต์ของ MEEFUND โดยผู้ใช้บริการทุกคนที่ใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม กับ MEEFUND ต้องอ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ก่อนทำการสมัครสมาชิกและใช้บริการใด ๆ ของเรา


นิยาม

รูปแบบการให้บริการของ MEEFUND จะกล่าวถึงผู้เกี่ยวข้องและเนื้อหาสำคัญ ประกอบด้วย
 • “MEEFUND” หมายถึง ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นเจ้าของเว๊ปไซต์ ซึ่งให้บริการการระดมทุน ในที่นี้ แทนตัวเองว่า บริษัทฯ
 • “ผู้สร้างผลงาน” (Creator) หมายถึง เจ้าของผลงานหรือเจ้าของโครงการที่นำเสนอโครงการบนเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ
 • “ผู้สนับสนุน” (Backer) หมายถึง ผู้ที่สมัครสมาชิกกับเรา และร่วมระดมทุนผ่านเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ
 • “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้สร้างผลงาน ผู้สนับสนุน และผู้ใช้งานรายการอื่นใดบนเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ
 • “โครงการ” (Project) หมายถึง ผลงานของผู้สร้างผลงานที่นำเสนอบนเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ
 • “การสนับสนุน” (Pledge) หมายถึง การให้เงินทุนสนับสนุนกับผู้สร้างผลงานบนเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ
 • “รางวัลตอบแทน” (Reward) หมายถึง สิ่งตอบแทนจากผลงานของผู้สร้างผลงาน ที่ให้กับผู้สนับสนุน ตามกรอบรางวัลที่กำหนดไว้

บทบาทและหน้าที่ของบริษัท

บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ เพื่อใช้ในการนำเสนอโครงการของผู้สร้างผลงาน และเป็นสื่อกลางให้ผู้สนับสนุนสามารถสนับสนุนโครงการของผู้สร้างผลงานเท่านั้น การทำรายการการสนับสนุนเงินทุนในโครงการที่ผู้สร้างผลงานนำเสนอบนเว๊บไซต์ของบริษัทฯ ถือเป็น สัญญาอันมีผลผูกพันระหว่างผู้สร้างผลงานและผู้สนับสนุนที่มีผลทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ มิได้เข้าเป็นคู่สัญญาร่วมกับฝ่ายใด ในสัญญาระหว่างผู้สร้างผลงานและผู้สนับสนุนดังกล่าวข้างต้น

บริษัทฯ ไม่ได้กระทำการในฐานะตัวแทนของบุคคลใด และย่อมไม่มีความรับผิด ไม่ว่าในกรณีใดๆ ซึ่งรวมไปถึงในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย ความชอบด้วยกฎหมายของโครงการ รางวัลตอบแทน เงินทุนสนับสนุน ความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลของผู้สร้างผลงานที่ได้มีการนำเสนอผ่านเว๊ปไซต์ของบรษัทฯ หรือข้อมูลของผู้สนับสนุนที่ใช้ในการลงทะเบียน

บริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้บริการพื้นที่เว็บไซต์ เพื่อใช้ในการนำเสนอโครงการของผู้สร้างผลงาน และเป็นสื่อกลางให้ผู้สนับสนุนสามารถสนับสนุนโครงการของผู้สร้างผลงานเท่านั้น การทำรายการการสนับสนุนเงินทุนในโครงการที่ผู้สร้างผลงานนำเสนอบนเว๊บไซต์ของบริษัทฯ ถือเป็น สัญญาอันมีผลผูกพันระหว่างผู้สร้างผลงานและผู้สนับสนุนที่มีผลทางกฎหมาย โดยบริษัทฯ มิได้เข้าเป็นคู่สัญญาร่วมกับฝ่ายใด ในสัญญาระหว่างผู้สร้างผลงานและผู้สนับสนุนดังกล่าวข้างต้น

บริษัทฯ ไม่ได้กระทำการในฐานะตัวแทนของบุคคลใด และย่อมไม่มีความรับผิด ไม่ว่าในกรณีใดๆ ซึ่งรวมไปถึงในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย ความชอบด้วยกฎหมายของโครงการ รางวัลตอบแทน เงินทุนสนับสนุน ความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลของผู้สร้างผลงานที่ได้มีการนำเสนอผ่านเว๊ปไซต์ของบรษัทฯ หรือข้อมูลของผู้สนับสนุนที่ใช้ในการลงทะเบียน


การเข้าใช้บริการ

ผู้ใช้บริการและผู้มีสิทธิในการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกกับ MEEFUND ต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถตามกฎหมายในการทำนิติกรรมสัญญาได้ ส่วนในกรณีผู้เยาว์ อาจเป็นผู้ใช้บริการและมีสิทธิในการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกกับ MEEFUND เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมโดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดของเว๊ปไซด์ และผู้แทนโดยชอบธรรมดังกล่าวต้องอ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นนี้ และถือเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้เยาว์ในทุกกรณีย่อมมีความรับผิดเสมือนตนเป็นผู้ใช้บริการด้วยตนเองทุกประการ

การลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกกับ MEEFUND เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการของเรา โดยการลงทะเบียนเป็นสมาชิกจะทำเฉพาะครั้งแรกในเข้าใช้ และในครั้งต่อไปสมาชิกสามารถทำการล็อคอิน (Log-In) ทันทีโดยข้อมูลของสมาชิกจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบ โดยผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของผู้ลงทะเบียนที่ถูกต้องตรงตามความจริงในแบบฟอร์มที่กำหนดขึ้น

การยกเลิกบัญชีการใช้บริการผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้บริการไว้แม้จะมีการยกเลิกการใช้บริการแล้วเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและตามกฎหมาย

ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการนี้ ถือว่ายังมีอยู่แม้จะมีการยกเลิกการลงทะเบียนการใช้บริการแล้ว อาทิ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับรายการให้บริการที่เกิดก่อนหน้าการยกเลิกการลงทะเบียนการใช้บริการ และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการทำรายการดังกล่าว ให้มีผลบังคับต่อไป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับและการเพิกถอนทะเบียนสมาชิก และกิจกรรมการใช้บริการได้ทันที โดยไม่จำต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า หากพบว่า สมาชิกผู้ลงทะเบียนดังกล่าวละเมิดกฎหมายหรือข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่กำหนด

บริษัทฯ มีอำนาจในการอนุญาตให้ผู้ใดเป็นสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว


การเสนอผลงานโครงการ

โครงการที่ได้นำเสนอขึ้นบนเว๊บไซต์ของบริษัทฯ ต้องมีลักษณะ ดังนี้

 • โครงการที่นำเสนอต้องไม่เป็นโครงการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเชิงกระบวนการและเชิงเนื้อหาสาระ ซึ่งหมายรวมถึงการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื้อหาที่ส่อไปทางลามก หรือเกี่ยวกับการพนัน
 • โครงการที่นำเสนอต้องเป็นโครงการที่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้ตามข้อมูลที่ได้นำเสนอไว้ โดยผู้สร้างผลงานจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
 • ข้อมูลและลักษณะของโครงการที่นำเสนอจะต้องไม่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรของผู้อื่น คณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก

ผู้สร้างงานที่ได้นำเสนอโครงการบนเว๊บไซต์ ยินยอมทำสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับผู้สร้างผลงาน เพื่อระบุขอบเขตของงาน ระยะเวลา เงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ

บริษัทฯ คิดค่าธรรมเนียมเมื่อโครงการประสบความสำเร็จเท่านั้น โดยคิดค่าธรรมเนียมการบริการ (Service Fee) จากผลงานที่ระดมทุนได้สำเร็จในอัตราร้อยละ 6 และค่าธรรมเนียมเพื่อชำระเงิน (Payment fee) อัตราร้อยละ 4 (ค่าธรรมเนียมนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อใช้ในการพัฒนาแพตฟอร์มและรูปแบบการให้บริการสนับสนุนผลงานของผู้สร้างต่อๆ ไป

ในระหว่างระยะเวลาการเปิดรับการสนับสนุนโครงการบนเว๊บไซต์ของ MEEFUND ผู้สร้างผลงานต้องไม่นำโครงการดังกล่าวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปเปิดรับการระดมทุนจากผู้ให้บริการอื่นใดอีก

โครงการที่ได้นำเสนอขึ้นบนเว๊บไซต์ของบริษัทฯ ถือว่าเป็นข้อเสนอที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย หากโครงการได้รับการสนับสนุนตามเป้าหมาย ผู้สร้างผลงานมีหน้าที่จะต้องดำเนินงานตามจริง และส่งรางวัลผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนด ในกรณีที่ผู้สร้างผลงานไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอที่ระบุในการให้รางวัลตอบแทน ตามสัญญาระหว่างผู้สร้างผลงานและผู้สนับสนุน ย่อมถือว่าผู้สร้างผลงานผิดสัญญา และผู้สร้างผลงานจะถูกผู้สนับสนุนดำเนินคดีตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีอำนาจในการปฏิเสธ ยกเลิก เปลี่ยนแปลง เลื่อน แทรกแซงโครงการได้ทุกเวลา


การสนับสนุนโครงการ

ผู้สนับสนุนมีหน้าที่ตรวจสอบหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สร้างผลงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจให้เงินทุนสนับสนุนด้วยตนเอง

การทำรายการสนับสนุนเงินทุนบนเว๊บไซต์ของบริษัทฯ ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ระหว่างผู้สร้างผลงานและผู้สนับสนุน โดยบริษัทมิได้อยู่ในฐานะคู่สัญญา

บริการการระดมเงินทุน ของ MEEFUND เป็นเพียงช่องทางเชื่อมต่อไปยัง เว็บไซต์ของธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือตัวแทนการชำระเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าสินค้า/บริการตามคำสั่งของผู้สนับสนุนเท่านั้น การหักเงินหรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร สถาบันการเงิน หรือตัวแทนการชำระเงิน ตามบัญชีบัตรเครดิตใดๆ ถือเป็นข้อตกลงระหว่างเจ้าของบัญชีเงินฝากหรือเจ้าของบัตรเครดิตกับธนาคารหรือบัตรเครดิตนั้นๆ

ผู้สนับสนุนยอมรับว่าผู้สร้างผลงานสามารถขอเก็บข้อมูลจากผู้สนับสนุน เพื่อบริหารจัดการรางวัลตอบแทนที่เหมาะสม อาทิ ที่อยู่ของการจัดส่งรางวัลตอบแทน รายละเอียดของรางวัลตอบแทน

ผู้สนับสนุนยอมรับว่าอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของการดำเนินงานตามโครงการหรือส่งมอบรางวัลตอบแทนในส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญได้ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

หากผู้สนับสนุนได้ทำรายการสนับสนุนเงินทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้สนับสนุนไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรางวัลตอบแทนได้

บริษัทฯ ไม่รับประกันว่าเงินทุนสนับสนุนที่ส่งมอบให้ผู้สร้างผลงานจะถูกนำมาใช้ตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการ

การทำรายการสนับสนุนเงินทุนใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตัวผู้สนับสนุนเอง หรือผู้ที่ผู้สนับสนุนอนุญาตให้นำชื่อสมาชิกไปใช้ รวมถึงผู้ที่แอบอ้างลงทะเบียนสมัครใช้บริการโดยมิได้รับอนุญาต ไม่ว่าด้วยความตั้งใจหรือความประมาท เลินเล่อ ให้ถือว่าการทำรายการดังกล่าวนั้นถูกต้องสมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้ใช้บริการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ผู้สนับสนุนยินยอมรับผิดชอบการทำรายการการสนับสนุนเงินทุน หรือการทำรายการเสมือนเป็นผู้กระทำด้วยตนเองทุกประการ


การส่งมอบเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนบนเครือข่ายของ MEEFUND

ผู้ให้บริการการชำระเงิน (Payment Provider) เป็นผู้ดำเนินงานจัดเก็บเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนบนเว๊ปไซต์ของ MEEFUND

ผู้สร้างผลงานก็ต่อเมื่อการระดมทุนจะได้รับเงินทุนที่ได้จากการระดมทุนบนเว๊ปไซต์ของ MEEFUND เมื่อโครงการนั้นๆ ได้รับการระดมทุนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

บริษัทฯ คิดค่าธรรมเนียมการบริการ (Service Fee) จากผลงานที่ระดมทุนได้สำเร็จในอัตราร้อยละ 6 และค่าธรรมเนียมเพื่อชำระเงิน (Payment fee) อัตราร้อยละ 4 (ค่าธรรมเนียมนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อใช้ในการพัฒนาแพตฟอร์มและรูปแบบการให้บริการสนับสนุนผลงานของผู้สร้างต่อๆ ไป

ผู้สร้างผลงานเป็นผู้จ่ายและนำส่งภาษีตามกฎหมายสำหรับเงินทุนที่ได้รับจากผู้สนับสนุนหรือรางวัลตอบแทน

ผู้สร้างผลงานยอมรับว่าเงินทุนสนับสนุนที่แสดงบนเว๊ปไซต์ อาจไม่ตรงกับจำนวนเงินทุนสนับสนุนที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากปัญหาการเรียกเก็บเงินปลายทางที่อาจเกิดขึ้น อาทิ บัตรเครดิตที่ลงทะเบียนหมดอายุ


การให้รางวัลตอบแทน

ผู้สร้างผลงานเป็นผู้กำหนดรางวัลตอบแทนให้กับผู้สนับสนุน โดยรางวัลตอบแทนดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของสิ่งของหรือบริการ แต่ต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

 • สิ่งของหรือบริการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเชิงกระบวนการและเชิงเนื้อหาสาระ รวมไปถึงการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื้อหาที่ส่อไปทางลามก หรือเกี่ยวกับการพนัน
 • สิ่งของหรือบริการที่ไม่ใช่ตัวเงิน ผลกำไร หรือหลักทรัพย์
 • สิ่งของหรือบริการที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สนับสนุนที่ได้รางวัลตอบแทน หรือบุคคลอื่น
 • สิ่งของหรือบริการที่ละเมิดต่อเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรของบุคคลอื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก

ผู้สร้างผลงานเป็นผู้รับผิดชอบการจัดส่งรางวัลตอบแทน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบรางวัลตอบแทน รวมทั้งภาษี (ถ้ามี) โดยผู้สร้างผลงานต้องรายงานความคืบหน้าในการจัดส่งรางวัลตอบแทนต่อผู้สนับสนุนและบริษัทฯ พร้อมส่งหลักฐานในการจัดส่งหรือการรับรางวัลตอบแทนดังกล่าวให้ผู้สนับสนุนและบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับผู้สร้างผลงาน

ผู้สร้างผลงานจะกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบรางวัลตอบแทนให้ผู้สนับสนุนโดยระบุไว้ในรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้ผู้สนับสนุนทราบ และหากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ระบุไว้ ผู้สร้างผลงานจะต้องบอกกล่าวให้บริษัทฯ และผู้สนับสนุนทราบภายใน 2 วันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาในการส่งมอบรางวัลตอบแทน

บริษัทฯ จะไม่รับประกันในกรณีที่ผู้สร้างผลงานซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนไม่ได้ส่งมอบรางวัลตอบแทนให้กับผู้สนับสนุนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ


กรณีการเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้สร้างผลงานและผู้สนับสนุน

การทำรายการการสนับสนุนเงินทุนในโครงการที่ผู้สร้างผลงานนำเสนอบนเว๊บไซต์ของบริษัทฯ ถือเป็นสัญญาระหว่างผู้สร้างผลงานกับผู้สนับสนุน ซึ่งมีผลทางกฎหมาย โดยบริษัทมิได้อยู่ในฐานะคู่สัญญาหรือตัวแทนของฝ่ายใด

ในกรณีที่ผู้สร้างผลงานไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอที่ระบุไว้ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้รางวัลตอบแทน ที่ถือเป็นสัญญาระหว่างผู้สร้างผลงานกับผู้สนับสนุน ผู้สร้างผลงานต้องร่วมหาข้อยุติกับผู้สนับสนุนจนเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้สร้างผลงานให้กับผู้สนับสนุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้สร้างผลงานก่อน


การใช้บริการบนเว๊บไซต์หรือแพลตฟอร์มของ MEEFUND

ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ/หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงการไม่ส่งหรือเผยแพร่โปรแกรมไวรัส หรือโปรแกรมอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือทำให้เสียหาย ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ

ผู้ใช้บริการยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการลงทะเบียน การทำรายการบริการต่างๆ บนเว๊บไซต์หรือแพลตฟอร์ม จะถูกส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการกำหนดมาตรการมิให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

องค์ประกอบต่างๆ บนเว๊บไซต์ของบริษัทฯ ให้ยึดถือตามมาตรฐานของบริษัทฯ เท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่ง


ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้สร้างผลงาน

ผู้สร้างผลงานเป็นเจ้าของข้อมูลและมีสิทธิเหนือข้อมูลที่นำเสนอผ่านเว๊บไซต์ของบริษัทฯ

ผู้สร้างผลงาน ยินยอมให้บริษัทฯ นำข้อมูลโครงการไปนำเสนอผ่านเว๊บไซต์ของบริษัทฯ และยินยอมให้บริษัทฯเผยแพร่ คัดลอก หรือทำซ้ำ ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอหรือโปรโมทโครงการ โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากบริษัทฯ

ผู้สร้างผลงานในฐานะเจ้าของข้อมูลจะต้องรับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ และความเสียหาย(หากมี)ที่เกิดจากข้อมูลที่นำเสนอ

ผู้สร้างผลงานจะไม่นำเสนอข้อมูลที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรของบุคคลอื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล การละเมิดกฎหมาย และเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก โดยผู้สร้างผลงานยินยอมเป็นผู้รับผิดแต่เพียงผู้เดียว


ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

ข้อมูลและบริการทุกอย่างที่ปรากฏบนเว๊บไซต์ของบริษัทฯ ถือเป็นข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ทั้งในเรื่องเครื่องหมายการค้า ลิขสทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และสิทธิอื่นๆ ตามกฎหมาย โดยผู้ใช้บริการยอมรับลิขสิทธิ์ ประกาศทางกฎหมาย ข้อมูล และข้อกำหนด ที่ระบุบนหรือเชื่อมต่อผ่านเว๊บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบริษัทฯ

บริษัทฯ อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำซ้ำเนื้อหาเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้น การอนุญาตหมายความรวมถึงข้อมูลที่เป็นบริการของบริษัทเอง หรือข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ทำขึ้นบนเว๊บไซต์ของบริษัทฯ กรณีที่ผู้ใช้บริการจะใช้ ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน จำหน่าย หรือจัดเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน (ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หมายความว่า ประสงค์จะใช้ จำหน่าย อนุญาต ให้เช่า หรือการใช้ข้อมูลด้วยวิธีอื่นใดโดยมีวัตถุประสงค์ในทางการค้า)


ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทฯ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและตัวแทนของบริษัท จะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ ทั้งความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษและความเสียหายในเชิงลงโทษ รวมถึง 1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้บริการ การใช้บริการ การไม่สามารถเข้าใช้บริการ และการใช้ประโยชน์จากบริการ 2) ความเสียหายที่เกิดจากการเสียผลประโยชน์ การสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการหาสินค้าหรือบริการมาทดแทน 3) ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากกากระทำของบุคคลอื่นบนเว๊บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบริษัทฯ หรือ 4) ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การแทรกแซง การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ทั้งนี้ แม้บริษัทหรือตัวแทนของบริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม การเชื่อมต่อไปแหล่งอินเตอร์เน็ตอื่นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ถือว่าอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง ทั้งนี้เนื้อหา การแสดงความคิดเห็นความถูกต้องของข้อมูล และการเชื่อมต่ออื่นใดบนเว๊บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบริษัทฯ นี้ไม่ได้รับตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องโดยบริษัทฯ แต่อย่างใด

บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้บริการทราบผ่านเว๊บไซต์ โดยผู้ใช้บริการได้อ่านและเช้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการบริการที่ระบุแล้ว โดยผู้ใช้บริการจะอ้างว่าไม่รู้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการไม่ได้


MEEFUND

โดยบริษัท เฟิร์สคอยน์ จำกัด

ตุลาคม 2558